KUTSU NAVIDIUM OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN / NOTICE AND INVITATION TO GENERAL MEETING

Navidium Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään:

Notice is given to the shareholders of Navidium Oyj (the Company) of the Company’s Annual General Meeting (the AGM) to be held on:    Päivämäärä / Date:            23.6.2021, kello 10:00 / 23 June 2021 at 10 am

Paikka / Location:               Smarthouse (Elektroniikkatie 8, 90590 Oulu)

Koronavirustilanteesta johtuen osakkeenomistajia pyydetään henkilökohtaisen osallistumisen sijasta valtuuttamaan Arto Koistisen tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta Yhtiökokouksessa. Yhtiökokous järjestetään vain, jos se voidaan toteuttaa kulloinkin voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Valtakirjat mahdollisine äänestysohjeineen tulee lähettää osoitteeseen arto.koistinen@navidium.com.

Due to the COVID-19 pandemic, the shareholders are kindly asked, instead of participating in person, to authorize Arto Koistinen, or his nominee to use the shareholders voting rights in the meeting. The meeting will be held only if it may be carried out in accordance with the restrictions of gatherings as in force from time to time. The signed power of attorneys with possible voting instructions should be sent to email address arto.koistinen@navidium.com.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoittautumista Yhtiölle viimeistään 21.6.2021 kohdassa 2 kuvatulla tavalla.

Participation in the AGM requires prior notice of participation to the Company on 21 June 2021 at the latest, as described under item 2 below.

1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / Agenda

1.1               Kokouksen avaaminen / Opening the Meeting

1.2               Kokouksen järjestäytyminen / Calling the Meeting to order

1.3               Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes

1.4               Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen / Recording the quorum of the meeting

1.5                

1.6               Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

1.7               Kokouksen esityslistan hyväksyminen / Approving the agenda

1.8               Tilinpäätöksen vahvistaminen / Approving the Financial Statements

1.9               Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen / Use of the profit shown in the Balance Sheet and deciding on the payment of dividend

1.10             Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle / Discharging the members of the Board of Directors and the President and CEO from liability

1.11             Hallituksen ja tilintarkastajan valinta / Election of the Board and Auditor

1.12             Muut asiat / Other matters

1.13             Kokouksen päättäminen / Closing the meeting

2                   Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen / Participation Right and notice of participation

2.1               Osakkeenomistajan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen / Shareholder’s right to attend to participate in the AGM

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.6.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous järjestetään vain, jos se voidaan toteuttaa kulloinkin voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti.

                                                               Shareholders who are registered on 1 July 2021 in the shareholder register of the Company, maintained by Euroclear Finland Ltd, have the right to attend the AGM. Shareholders whose shares are registered on their personal Finnish book-entry accounts are registered on the Company’s shareholder register. The AGM shall be held only if it can be carried out in accordance with the restrictions of gatherings in force at the time of the AGM.  

2.2               Osakkeenomistajan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä / Shareholder’s right to participate in the AGM through a proxy

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

A shareholder may participate in the AGM and exercise his/her/its rights at the meeting through a proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the AGM.

Koronavirustilanteesta johtuen osakkeenomistajia pyydetään henkilökohtaisen osallistumisen sijasta valtuuttamaan Arto Koistisen tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta Yhtiökokouksessa. Valtakirjat mahdollisine äänestysohjeineen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen arto.koistinen@navidium.com.

Due to the COVID-19 pandemic, the shareholders are kindly asked, instead of participating in person, to authorize Arto Koistinen or his nominee to use the shareholders voting rights in the meeting. The signed power of attorneys with possible voting instructions should be sent to email address arto.koistinen@navidium.com.

2.3               Mahdollisuus osallistumiseen etäyhteyden välityksellä / Possibility to attend via           remote connection

Osakkeenomistajat voivat myös seurata Yhtiökokousta Microsoft Teamsin avulla toteutetun etäyhteyden välityksellä. Linkki Teams- kokoukseen lähetetään osakkeenomistajille erikseen sähköpostitse. Yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteydellä on kuitenkin teknisistä syistä rajoitettu puhe- ja kuunteluoikeuteen. Äänioikeuden varmistamiseksi osakkeenomistajan tulee olla kokouspaikalla itse tai valtuutettunsa edustamana.

                                                               Shareholders may also follow the meeting via Microsoft Teams. A link to the Teams meeting will be sent separately via e-mail to all shareholders. However, the participation in the meeting via Microsoft Teams is limited to speaking and listening due to technical reasons. To secure voting rights, the shareholder or her/his authorized representative must be present at the meeting in person or through an authorized representative.

2.4               Osakkeenomistajan kyselyoikeus / Shareholder ‘s right of inquiry

Osakkeenomistaja voi lähettää ennakkokysymyksiä 21.6.2021 saakka sähköpostitse osoitteeseen arto.koistinen@navidium.com.

                                                               A shareholder may send questions in advance until 21 June 2021 by email to address arto.koistinen@navidium.com.

2.5               Viimeinen ilmoittautumispäivä / Registration deadline

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 21.6.2021. Ilmoittautumisilmoitus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen arto.koistinen@navidium.com aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen Yhtiökokousta.

                                                               Shareholder who wishes to participate in the AGM shall provide the Company with a prior notice on 16 April 2021 at the latest. The notice of participation shall be sent to email address arto.koistinen@navidium.com no sooner that ten (10) days before the AGM.

3                   Yhtiökokouksen asiakirjat / The Meeting Materials

Yhtiökokouksen asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön toimitiloissa toimistoaikaan 9.00–16.00, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille sähköpostitse.

The meeting materials are available at the Company’s office during office hours 9 a.m. – 4 p.m. and copies of these documents will be sent by email to shareholders upon request.

4                   Päiväys ja allekirjoitus / Date and signature

Oulussa 1.6.2021 / In Oulu 1 June 2021

Navidium Oyj

Hallitus / Board of Directors

Related Articles

Tiedote 29.1.2021

Hyvä Osakkeenomistaja, Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, neuvottelut yrityksen rahoituksen järjestämisestä ovat olleet käynnissä kesästä 2020 asti. Sijoittajaryhmän muodostavat pankki/rahasto ja 2 yksityistä sijoittajaa. Ehdotuksessa on kysymys Navidiumin koko...

read more

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *